Event

2015: 2nd InaHEA ASM & congress in Jakarta

2016: 3rd InaHEA ASM in Yogyakarta

2014: 1st InaHEA ASM & congress in Bandung

2017: 4th InaHEA ASM in Surabaya

2018: 5th InaHEA ASM in Jakarta

2019: 6th InaHEA ASM in Bali

2021: 7th InaHEA BSM in Bandung

Webinar Series 2020

Event 2022